Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności Serwisu internetowego color-mercado.pl (dalej również: „Polityka”) ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Użytkowników Serwisu.

Administratorem danych osobowych Użytkowników zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Sprzedawca, firma Color-Mercado Aleksandra Lewandowska wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Wiślana 10F/6 85-773 Bydgoszcz, NIP 554-214-23-48, REGON 341 405 900, adres poczty elektronicznej: color-mercado@color-mercado.pl, numer telefonu: +48 601-323-109.

Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) (dalej również: „Ustawa o ochronie danych osobowych”), oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Dane osobowe stanowią dane, o których mowa w art. 6 Ustawy o ochronie danych osobowych (dalej również: „Dane Osobowe”).

Administrator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Serwisu i dokonywania zakupów w ramach Serwisu. W tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania, w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego Dane Osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Jaki jest cel zbierania Danych Osobowych?

Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy Danych Osobowych przetwarzanych przez Administratora wynikają ze zgody Użytkownika, lub przepisów prawa, oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez Użytkownika w ramach Serwisu.

Dane Osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Administratora między innymi w celu świadczenia usług, archiwizacji, ulepszania usług oferowanych w Serwisie, a także realizacji umów zawartych za pośrednictwem Serwisu, badań dotyczących korzystania z usług przez Użytkowników, wysyłania aktualizacji dotyczących usług.

W pozostałych (innych) celach Dane Osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonych zgód oraz obowiązujących przepisów prawa.

Jak długo Administrator przechowuje Dane Osobowe?

Administrator przechowuje Państwa Dane Osobowe przez czas obowiązywania umowy, którą Państwo zawarliście z Administratorem, a także po jej zakończeniu, w celach dochodzenia roszczeń w związku z wykonaniem umowy, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa (w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych), statystycznych i archiwizacyjnych.

Jakie dane zbiera Administrator w sposób automatyczny podczas korzystania z Serwisu?

Administrator nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Serwisu.

Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Administratora i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Serwisu. Pliki cookies wykorzystywane są̨ przez Administratora w celu obsługi Serwisu i zapewnienia możliwości udostępnienia Państwu interesujących informacji, oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Państwa zakupów.

Pliki cookies wykorzystywane przez Administratora mogą̨ mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Serwisu i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Serwisu. W każdym wypadku mogą Państwo zablokować́ instalowanie plików cookies lub usunąć́ stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

Obok plików cookies Administrator może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu, oraz adres strony, z której weszliście Państwo do Serwisu.

Serwis wykorzystuje system analizy sieciowej Google Analytics, stosujący system plików cookies. Więcej informacji na temat plików cookies wykorzystywanych przez Google Analytics – internetowe narzędzie wykorzystywane przez Sklep Internetowy, znajduje się w Polityce Prywatności Google Analytics. Informacje zebrane przez Serwis służą ocenie korzystania z Serwisu przez Użytkownika i poprawie jakości funkcjonowania Serwisu.

Jakie dane zbiera Administrator podczas rejestracji i dokonywania zakupów?

Administrator będzie od Państwa zbierał następujące Dane Osobowe za pośrednictwem Serwisu, oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji w Serwisie:

  • nazwisko i imię̨,

  • adres zamieszkania lub/i adres dostawy,

  • adres poczty elektronicznej,

  • numer telefonu.

Podanie powyższych Danych Osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach Serwisu.

Podanie powyższych Danych Osobowych jest dobrowolne i wymaga Państwa zgody i jest konieczne wyłącznie dla realizacji wskazanych powyżej celów. Podkreślamy, że nie muszą Państwo podawać tych Danych Osobowych, jeżeli nie chcą Państwo korzystać ze wskazanych powyżej możliwości.

Każdemu Użytkownikowi przysługuje możliwość realizacji uprawnień wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo dostępu do własnych Danych Osobowych, prawo żądania ich aktualizacji, poprawiania i usunięcia oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy. W celu realizacji tego uprawnienia, prosimy o kontakt mailowy color-mercado@color-mercado.pl , listowny Color-Mercado Aleksandra Lewandowska, ul. Wiślana 10F/6, 85-773 Bydgoszcz, lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu https://color-mercado.pl/pl/contact

Marketing Administratora

O ile wyraziliście Państwo na to zgodę̨ (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów Administratora. Możecie państwo wycofać zgodę w dowolnym czasie wysyłając do Administratora wiadomość za pośrednictwem adresu mailowego color-mercado@color-mercado.pl , listownie na adres Color-Mercado Aleksandra Lewandowska, ul. Wiślana 10F/6, 85-773 Bydgoszcz, lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu https://color-mercado.pl/pl/contact.

Administrator może prowadzić marketing własnych produktów i usług także drogą tradycyjną, poprzez wysyłkę materiałów reklamowych dołączanych do przesyłek i korespondencji listowej.

Udostępnienie informacji

W celu realizacji Umowy Sprzedaży Administrator może udostępniać zebrane od Państwa Dane Osobowe do następujących podmiotów: Dotpay S.A., PayU S.A., InPost sp. z .o.o., R2G Polska Sp. z o.o. (A-Paczka),  Poczta Polska S.A.. W takich przypadkach ilość przekazywanych Danych Osobowych ograniczona jest do wymaganego minimum.

Możliwi odbiorcy Danych Osobowych Użytkowników:

  • w przypadku Użytkownika, który korzysta w ramach Serwisu ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, lub do paczkomatów, Administrator udostępnia zebrane Dane Osobowe Użytkownika wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora;

  • w przypadku Użytkownika, który korzysta w ramach Serwisu ze sposobu płatności elektronicznych, lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane Dane Osobowe Użytkownika, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w sklepie internetowym www.color-mercado.pl.

Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają̨ tego obowiązujące przepisy prawa.

Środki techniczne i Państwa obowiązki

Administrator dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa Dane Osobowe i ochronić je przed działaniami osób trzecich.

Sklep internetowy www.color-mercado.pl posiada certyfikat SSL. Dzięki temu jesteśmy w stanie zabezpieczyć poufność Państwa Danych Osobowych, oraz zapewnić bezpieczeństwo transakcji, jakich dokonujecie Państwo w sklepie.

Po zalogowaniu się do sklepu, prosimy zwrócić uwagę na kłódkę przy adresie sklepu. Powinna być zamknięta, wtedy połączenie jest bezpieczne.

Bezpieczeństwo transakcji e-przelewem, oraz kartami płatniczymi gwarantują autoryzowane systemy płatności Dotpay.pl, oraz PayU .

Podjęte przez nas działania mogą̨ okazać się niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. Prosimy zachować poufność loginu i hasła do Serwisu i nie udostępniać ich osobom trzecim. Administrator nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania w Serwisie. W celu uniemożliwienia korzystania z Państwa Konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z Serwisu.

Kwestie techniczne

Informacje zawarte w logach systemowych mogą zawierać różne dane, np. adres IP. Administrator wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych. Dane powyższe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa w razie naruszenia praw Administratora, próby włamania lub innego działania na jego szkodę.

Usunięcie Konta

Rozwiązanie umowy o świadczenie usług prowadzenia Konta w Serwisie przez Użytkownika jest dobrowolne i może nastąpić w każdym czasie, za pomocą adresu mailowego color-mercado@color-mercado.pl , listownie na adres Color-Mercado Aleksandra Lewandowska, ul. Wiślana 10F/6, 85-773 Bydgoszcz, lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu https://color-mercado.pl/pl/contact. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje usunięciem Konta.

W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw?

Macie Państwo możliwość podglądu i edycji Państwa Danych Osobowych, w każdym czasie, w ramach Serwisu, po zalogowaniu się z użyciem adresu e-mail, oraz hasła.

Przysługuje Państwu prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat Danych Osobowych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia Danych Osobowych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia, lub uaktualnienia Państwa Danych Osobowych. Macie Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa Danych Osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: color-mercado@color-mercado.pl.

Macie Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem Państwa Danych Osobowych do organu nadzorującego, którym jest Generalny Inspektorat Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Inne strony internetowe

W ramach Serwisu mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Administratora. Strony te mogą̨ posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy się zapoznać. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z Danymi Osobowych w ramach tych stron.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl